A side

Matrix: 7XKP-430-A

B side

Matrix: 7XKP-431-AMatrix change on both sides

A side

Matrix: 7XKP-430-B

B side

Matrix: 7XKP-431-BA-side label on both sides

A side

Matrix: 7XKP-430-B

B side

Matrix: 7XKP-431-B'Electric & Musical Industries' on A-side, 'Skandinavisk Grammophon' on B-side

A side

Matrix: 7XKP-430-B

B side

Matrix: 7XKP-431-B